برای مربیان، مشاوران و مشاغل خدماتی که تشنه 6 رقمی هستند

راه جدید برای به دست آوردن ۵ تا ۴۰ مشتری رویایی در هر ماه (حتی زمانی که وضعیت اقتصادی بد است)

The 5-step 'selling system' we use to flood businesses with 50+ high-value clients in 50-days or less ( Even if you've struggled to get clients online in the past )